Joseph Buttigieg and Pete Buttigieg are/were in a family

Details
Father Joseph Buttigieg
Son Pete Buttigieg

Source Links