Wayne L Berman has/had a position (Senior Advisor) at Bush Cheney 2000

Details
Title Senior Advisor