Family: Stephen Schwarzman, Zibby Right

Stephen Schwarzman and Zibby Right are/were in a family

Details
Father Stephen Schwarzman
Daughter Zibby Right