Bart Giamatti and Marcus Giamatti are/were in a family

Details
Father Bart Giamatti
Son Marcus Giamatti